DANIŞTAY: SÖZLEŞMELİ OKUTMANIN ÜCRETİ KESİLEMEZ

Ankara Üniversitesi TÖMER’DE “sözleşmeli öğretici” olarak çalışan ve 24 ders saatini doldurmadığı için eksik maaş verilmesi, normal ders saatini aşan ücretlerin kadrolu öğretim elemanlarında olduğu gibi zamlı olarak verilmemesi nedeniyle açılan dava Ankara 18. İdare Mahkemesinin 16/09/2015 tarih, 2014/1251 E, 2015/1030 K sayılı ilamı ile kabul edilmiş ve idarenin aksi yöndeki işlemi iptal edilmiştir.
Danıştay 8. Daire’nin 23/02/2017 tarih, 2015/14886 E, 2017/1130 K sayılı ilamı vaki kararı kısmen onamış kısmen bozmuştur. Şöyle ki;
1- Sözleşmede belirlenen ders saatini doldurmadığı için maaş/ücretin eksik yatırılmasına dair işlem iptal edilmiş olup karar Danıştay tarafından da onaylanmakla kesinleşmiştir. Yani bu saatten sonra eksik ders bahanesi ile hiçbir sözleşmeli öğreticinin maaşından kesinti yapılamayacaktır. Aksi uygulama halinde konu derhal yargıya intikal ettirilebilecek olup kanımızca buna gerek de kalmayacaktır.
2- Normal ders saatini aşan ek ders ödemelerinin zamlı yapılması talebinde; yerel mahkemenin açık bir karar vermediği gerekçesi ile bu konuda karar vermek üzere Danıştay kararı bozmuştur. Yerel mahkeme bu konuda yeni bir karar verecektir.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231